top of page

本會2023年獎學金

我會2023年度獎學金獲得者為:

                       董海若小姐、遅嘉小姐、汪灿陽小姐、王美淳小姐,

                       張賀鈞先生、林天銘先生、馬俊傑先生、单宇先生、王壮壮先生。

bottom of page